سنگ¬ها به دلیل دوام، مقاومت و کیفیت¬های زیباشناختی که به ساختمان اعطا می¬کنند برای زمان بسیار طولانی در ساخت و ساز مورد استفاده قرار گرفته¬اند.