به منظور نمای ساختمان در برخی از کشورها از سرامیک به جای سنگ بهره گرفته می شود که به نسبت سنگ وزن کمتری تا حدود یک چهارم وزن سنگ را داراست