10

مقاطع باز شو نرمال شرکت صنعت اسپیر آلومینیوم (اسپیرال)