11

مقاطع باز شو ترمال بریک شرکت صنعت اسپیر آلومینیوم (اسپیرال)